Kim jesteśmy?

Fundacja Antiqua, założona w 2008 roku jest niezależną organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000319231.

Czym się zajmujemy?

Oprócz działań wspomagających rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy fundacja aktywnie działa na rzecz promocji i rozwoju turystyki oraz kultury fizycznej i sportu na terenie Polski (ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego Mazowsza)

Z kim współpracujemy?

Aby móc skutecznie realizować zamierzone działania, fundacja aktywnie współpracuje z osobami fizycznymi, przedsiębiorcami, instytucjami oraz innymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania. Wierzymy, że dzięki wzajemnej współpracy, zrozumieniu i wytrwałości wspólnie przyczynimy się do ogólnego rozwoju naszego regionu.

Zakres działalności fundacji obejmuje między innymi:

  • działania wspomagające szeroko rozumiany rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej, pomoc osobom narażonym na ryzyko wykluczenia społecznego;
  • wspieranie i rozwój form aktywności lokalnej gospodarki, podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej;
  • wzmocnienie aktywności i zawodowej oraz zatrudnienie osób bezrobotnych;
  • promowanie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności;
  • integrację dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowisk wiejskich;
  • ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
  • upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej i sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku.
Nr konta bankowego:

50 9221 0000 0027 7776 2000 0010
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim
ul. Wolności 48
08-300 Sokołów Podlaski